ശനിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 25, 2014

പ്രണയം

അറിഞ്ഞു ഞാൻ പ്രണയത്തിൻ മധുരഗീതം
ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞോരാ  സുവർണഗീതം
മനസ്സിൽ മഴവില്ലിൻ ശോഭയേകും
നിറമുള്ള ചിത്രമാം പ്രണയം
ഹൃദയത്തിൻ താളതുടിപ്പ് കൂട്ടും
ആർദ്രമാം രാഗമാം പ്രണയം
കനവിലോ പനിനീർ പൂവിരിക്കും
ഗന്ധമാം അഴകാം പ്രണയം.

അറിഞ്ഞു ഞാൻ പ്രണയത്തിൻ കയ്പ്പും, ചവർപ്പും
ഹൃദയം തകർന്നൊരാ ചതികൾ ഓരോന്നും
കാലം തെളിക്കുന്ന തേരിലേറി 
പോകുന്നു നാമീ ശൂന്യമാം ലോകത്തിൽ
മനസ്സിലഴകേകും പ്രണയമില്ല
സ്നേഹമോ,ആത്മാർതതയോ ഒന്നുമില്ല.
കപടമീ ലോകത്തിൻ മൂടുപടം നീക്കിയാൽ 
കാണുന്നു ഇന്നിൻറെ നാടകങ്ങൾ

അറിയുന്നു ഞാൻ നശ്വരമീ പ്രണയം
അറിയുന്നു ഞാൻ നശ്വരമീ ലോകവും
പ്രണയിക്കും മനസ്സേ നീയറിയൂ
പ്രണയം നിനക്കെന്നും ദുഃഖം മാത്രം
വിരഹത്തിൻ നോവും, സ്നേഹത്തിൻ ദുഃഖവും
ചതികൾ തൻ സങ്കടക്കടലും തീർത്തൊരാ
ദുഃഖത്തിൻ മുഖം മൂടി മാത്രമെന്ന് 

എങ്കിലും ഞാനിന്നും തേടിടുന്നു....
നിഷ്കളങ്കമായൊരു പ്രണയത്തിനായ്....
പ്രണയമേ നിനക്ക് മരണമില്ല.
പ്രണയം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുജനില്ല.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇവിടെ എന്തേലും എഴുതിട്ടു പോകൂന്നെ ....