തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 25, 2011

ഒരു ഗദ്ഗദം

ഏകാകിയാം  എന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകളില് 
ഏഴു സ്വരങ്ങള് തന് താളമേളം .
ഏഴകലേ  അവന് സ്വരം കേള്ക്കെ
ഏഴു നിറങ്ങളില് പീലി നിവര്ത്തും.
ഏതോ പ്രണയ നാളമെന്റെ
ഏകാന്തരാത്മാവില് തിരി കൊളുത്തി.
 ഏതോ മാത്രയില് അവന് മന്ത്രിച്ചു
എല്ലാം മറക്കാന് വിധിച്ചവര് നാം.
എന് മനോ വീണക്കമ്പികള് ഭേദിച്ചു
എന് മനതാരില് മായാത്ത കൂരിരുട്ട്.
ഏകാകിയായ് ഒന്ന് കരയുവാന് പോലും 
എന്റെ മരവിച്ച മാനസം മറന്നുപോയി.